Derde Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten

8 februari 2020 - 8 min leestijd

De coronacrisis blijft langer dan verwacht grote gevolgen hebben voor de economie van dit land. Dat blijft ook druk zetten op de financiële situatie van heel wat ondernemingen. Tal van ondernemingen lijden omzetverlies of moeten hun onderneming tijdelijk sluiten. Tegelijkertijd blijven bepaalde financiële kosten en verplichtingen doorlopen. Voor een onderneming kan het dan ook moeilijk worden om lopende kredieten bij de bank af te lossen.

 

Onder toepassing van het Eerste en het Tweede Charter betalingsuitstel werd al voorzien in de mogelijkheid om betalingsuitstel te bekomen. Het onder het Eerste en Tweede Charter toegekende betalingsuitstel voor een krediet kon/kan samen nooit meer bedragen dan 9 maanden overeenkomstig de verlenging op 2 december 2020 van de EBA guidelines on legislative and non-legislative moratoria.

Het Eerste en het Tweede Charter betalingsuitstel zijn consulteerbaar op de website van Febelfin onder de rubriek 'Coronacrisis'. Het Tweede Charter betalingsuitstel is nog steeds operationeel: mits de voorwaarden voldaan zijn kan er nog een aanvraag ingediend worden tot 31 maart 2021.

 

Omdat deze maximumlimiet van 9 maanden betalingsuitstel voor bepaalde bedrijven niet volstaat om uit de problemen veroorzaakt door de coronocrisis te geraken, hebben de minister van Financiën Vincent Van Peteghem en Febelfin aangekondigd om deze ondernemingen, voor zover ze gezond zijn, een bijkomend betalingsuitstel te bieden.

Dit Derde Charter is dus enkel van toepassing op gezonde ondernemingen/organisaties die al een maximaal betalingsuitstel van 9 maanden genoten onder de vorige twee Charters.

Het betalingsuitstel onder toepassing van dit Derde Charter geldt tot 30 juni 2021. Voor vervaldagen die zich na die datum situeren zullen de banken samen met deze ondernemingen/organisaties op zoek gaan naar oplossingen op maat. Voor veel ondernemingen, die zich in financiële moeilijkheden bevinden, is het zelfs aan te raden om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met hun bankier om samen te zoeken naar een structurele oplossing op maat van hun individuele situatie.

In dit Derde Charter wordt dit engagement concreet ingevuld.

Het Charter somt op:

 • wat betalingsuitstel exact inhoudt;
 • wie in aanmerking komt om betalingsuitstel te kunnen aanvragen;
 • voor welke ondernemingskredieten betalingsuitstel aangevraagd kan worden;
 • voor hoelang betalingsuitstel aangevraagd kan worden en tot wanneer het betalingsuitstel kan lopen.
 

Betalingsuitstel van ondernemingskrediet: 4 principes op een rij

 

Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij de bank, bovenop het betalinsguitstel van 9 maanden dat hij of zij al genoot onder het Eerste en/of Tweede Charter, een bijkomend betalingsuitstel aanvragen voor zijn of haar ondernemingskrediet. Wij lijsten hier alle details op over dit betalingsuitstel.

 

1) Wat?

 

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet in het kader van het Derde Charter n.a.v. de coronacrisis houdt in dat de onderneming/organisatie voor vervaldagen tot uiterlijk 30 juni 2021 geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven wel verschuldigd.

Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het bijkomend betalingsuitstel.
Betalingsuitstel werkt niet met terugwerkende kracht. Je kan dus enkel betalingsuitstel krijgen voor nog toekomstige vervaldagen tot 30 juni 2021.

Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van een betalingsuitstel.

 

2) Wie?

 

Het bijkomend betalingsguitstel onder het Derde Charter kan maar bekomen worden mits de onderneming/organisatie eerder al een betalingsuitstel bekwam onder toepassing van het Eerste en/of het Tweede Charter.

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die bovendien als gezond te beschouwen zijn.

Dit betekent bijgevolg dat ondernemingen/organisaties die niet gezond zijn niet in aanmerking komen voor dit bijkomend betalingsuitstel.

Als niet “gezonde” ondernemingen/organisaties worden beschouwd: ondernemingen/organisaties die een NEGATIEF eigen vermogen hadden eind 2019 EN aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

Aangezien zelfstandigen geen aparte rechtspersoonlijkheid hebben en het criterium van het “eigen vermogen” niet op hen kan toegepast worden, zal het onderzoek naar het al dan niet gezond zijn van de beroepsactiviteit gebeuren aan de hand van toetsing van de voorwaarden opgenomen onder punten 1 en 2.

 • De onderneming/organisatie had achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 september 2020 of de onderneming/organisatie had meer dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 30 september 2020. Uitstellen van betaling (bv. BTW, sociale bijdragen, Eerste Charter) die werden toegekend als COVID-19 steunmaatregel worden niet als achterstallen beschouwd.
 • De onderneming/organisatie heeft niet bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 augustus 2020 (betalingsuitstel i.h.k.v. het Eerste Charter wordt niet beschouwd als een inbreuk op de contractuele kredietverplichtingen) of doorliep een actieve kredietherstructurering voorafgaand aan 31 augustus 2020.
 • De onderneming/organisatie heeft verlies geboekt in 2019.
 • Het eigen vermogen van de onderneming/organisatie is op het moment van de aanvraag negatief en de onderneming/organisatie beschikt niet over de middelen om op korte termijn het kapitaal te versterken
 

3) Welke kredieten?

 

Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende ondernemingskredieten:

 • kredieten met een vast aflossingsplan
 • kaskredieten
 • vaste voorschotten

Een betalingsuitstel kan enkel worden aangevraagd voor kredieten die werden toegekend voor 1 april 2020.

Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. Een onderneming / organisatie kan uiteraard altijd op bilaterale basis met haar leasing- of factoringmaatschappij contact opnemen om na te gaan op welke manier een oplossing kan worden geboden.

 

4) Wanneer?

 
 • Aanvragen tot betalingsuitstel kunnen enkel worden ingediendvoor vervaldagen gesitueerd voor 30 juni 2021. De betalingsuitstellen lopen uiterlijktot 30 juni 2021.
 • De aanvragen voor betalingsuitstel dienen tijdig te gebeuren enuiterlijk 10 kalenderdagen voor de vervaldag van het krediet.
 • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige vervaldagen tot 30 juni 2021.

In de praktijk: wie denkt aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, wordt gevraagd om zijn of haar bank te contacteren.

Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon. De onderneming / organisatie dient de bank uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vervaldag van het krediet te contacteren.

De bank zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten.