Disclaimer

 
 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip maar niet beperkt tot de merken, designs, logo’s, teksten, beelden zijn de eigendom van Febelfin en zijn beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en de andere toepasbare wetgeving. 
De inhoud van de site mag in geen enkele vorm gereproduceerd worden door of in opdracht van een derde partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Febelfin. 
Met uitzondering van de beperkte licentie om bepaald materiaal uit de site voor niet-commercieel of persoonlijk gebruik te downloaden en af te drukken, kan geen enkele informatie in de site het recht of een licentie toekennen voor gebruik van materiaal dat eigendom is van Febelfin.
De informatie op deze website kan aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Febelfin. 

Beperking van aansprakelijkheid

Febelfin besteedt veel aandacht en zorg aan het opstellen van haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo juist mogelijk is. Febelfin voorziet echter geen enkele wettelijke of commerciële garantie voor de elementen en de technologie die in die site beschreven wordt. De technologie wordt dus geleverd “as is” aan de partijen zonder enige garantie of waarborg, uitdrukkelijk of impliciet vermeld, met inbegrip van de handelswaarde en de geschiktheid voor een bepaald doel. Febelfin is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of nuttigheid van enige informatie, product of proces die in die site vervat zijn. 
Volgens de meest ruime interpretatie van de toepasbare wetgeving, zijn noch Febelfin noch haar dochter- of moedervennootschappen, directeurs, werknemers of agenten  verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de technologie zoals beschreven in de site (met inbegrip maar niet beperkt tot de rechtstreekse, onrechtstreekse,  toevallige, gevolgschade, boetes of derving van winst). 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Onderhavige bepalingen zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.  In geval van conflict omtrent de interpretatie of het gebruik van dit document, zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.