Privacy policy

 
 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Febelfin vzw, Koning Albert II-laan te 1210 Brussel. In de meeste gevallen verwerkt Febelfin vzw uw gegevens samen met haar vijf deelverenigingen: de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen (BVB), de Belgische Vereniging van Asset Managers (BEAMA), de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), de Belgische Leasingvereniging (BLV) en de Belgische Vereniging van Beursleden (BVBL). Dit houdt concreet in dat Febelfin vzw en de 5 deelverenigingen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens. Zij worden hierna aangeduid als ‘Febelfin’. De afspraken die zij met betrekking tot deze gezamenlijke verwerkingen hebben gemaakt, kan u hier terugvinden.

Soms worden uw persoonsgegevens enkel verwerkt door Febelfin vzw. Dat wordt in deze policy ook als zodanig expliciet aangeduid, zodat dit voor u duidelijk is.

Voor vragen of de verwerking van uw persoonsgegevens door Febelfin, contacteer ons via privacy@Febelfin.be.

 

Hoe gaat Febelfin om met uw persoonsgegevens?

 

Febelfin wil uw persoonsgegevens op een wettelijk correcte en veilige manier verwerken. Via deze verklaring willen we u in duidelijke bewoordingen informeren over welke persoonsgegevens we (mogelijks) verwerken (opvragen, verzamelen, bewaren, gebruiken, …) en voor welke doeleinden we dat doen. Tevens lichten we u in hoe u, indien gewenst, uw rechten ten aanzien van Febelfin kan uitoefenen.

Wanneer we het hieronder over persoonsgegevens hebben, dan bedoelen we hiermee hoofdzakelijk identificatie- en contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functie binnen uw organisatie, taal, geslacht, ….

 

De verschillende rollen waarin u in contact komt met Febelfin

 

Deze verklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen die met Febelfin in contact nemen. Ze is niet gericht tot de medewerkers van Febelfin zelf die over de verwerking van hun gegevens nader geïnformeerd worden in een specifiek daartoe uitgewerkte verklaring.

In de praktijk kan een natuurlijke persoon in meerdere hoedanigheden of rollen in contact komen met Febelfin. Die hoedanigheid is van groot belang. Ze bepaalt voor welk doeleinde welke gegevens worden verwerkt, welke de grondslag ervan is, hoelang ze worden bewaard, met wie ze worden gedeeld en welke rechten u heeft.

Een natuurlijke persoon kan ten aanzien van Febelfin volgende hoedanigheden hebben:

 • U bent medewerker van een lid van Febelfin
 • U bent een professioneel contactpersoon van Febelfin
 • U hebt zich ingeschreven voor onze nieuwsbrief/u bent abonnee op onze nieuwsbrief
 • U hebt aangegeven dat u op de hoogte wenst te worden gehouden van onze activiteiten/u heeft interesse in de activiteiten van Febelfin
 • U neemt deel aan een event dat wordt georganiseerd door Febelfin
 • U contacteert Febelfin m.b.t. een specifieke vraag
 • U vraag een bankonderzoek aan (Febelfin vzw)
 • U bent een persoon namens wie een bankonderzoek wordt aangevraagd (Febelfin vzw)
 • U bent een persoon die het voorwerp is van een bankonderzoek (Febelfin vzw)
 • U bent een medewerker van een onderneming die diensten levert aan Febelfin
 • U bezoekt de website van Febelfin (Febelfin vzw)
 • U bezoekt (de gebouwen) van Febelfin
 • U solliciteert bij Febelfin (Febelfin vzw)

Hierna lichten wij voor elk van deze hoedanigheden of rollen toe wat de gegevensverwerking concreet inhoudt.

Wat deze hoedanigheden gemeenschappelijk hebben is de manier waarop u, als betrokkene, de rechten kan uitoefenen die de regelgeving u toekent. Dat betekent dat dit hetzelfde is voor alle hoedanigheden. Dit aspect wordt nader toegelicht op het einde van deze verklaring.

 

Gemeenschappelijke verwerking met de deelverenigingen

 

Behoudens wanneer dit uitdrukkelijk wordt aangegeven worden uw persoonsgegevens gemeenschappelijk verwerkt door Febelfin vzw en haar deelverenigingen. Voor de gemeenschappelijke verwerkingen hebben Febelfin vzw en de deelverenigingen een onderlinge regeling gesloten die u hier kan vinden.

U bent medewerker van een lid van Febelfin Toon minder info

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Febelfin als u medewerker bent van een (huidig of vroeger) lid van Febelfin.

Doeleinden

Als medewerker van een lid van Febelfin verwerken wij uw gegevens in het kader van de diensten die Febelfin verleent aan haar leden (communicatie, informatiedeling, raadpleging Febelfin-Net, deelname aan werkgroepen, uitnodiging voor evenementen, mandaten, …).

Grondslag

De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigde belang van Febelfin om, als beroepsfederatie (of -vereniging), te zorgen voor de communicatie tussen haar leden.

Categorieën van persoonsgegevens

In dit verband worden volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam en voornaam, adres, contactgegevens)

 • Professionele contactgegevens, (titel, professioneel telefoonnummer, emailadres en postadres, …)

 • Functiegegevens, zoals instelling (lid van Febelfin), functie binnen de instelling

 • Lidmaatschap van werkgroepen binnen Febelfin

Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens bekomen wij in beginsel van u zelf, met name bij het gebruik van de toepassing die Febelfin aanbiedt. Het is mogelijk dat uw werkgever ons uw gegevens verstrekt.

Ontvangers

Uw persoonsgegevens zijn in het kader van de dienstverlening van Febelfin toegankelijk voor de andere leden van Febelfin.

Bewaartermijnen

Deze gegevens worden bewaard zolang u medewerker bent van een lid van Febelfin én een account heeft op Febelfin-Net. Dit houdt in dat het einde van uw relatie met een lid van Febelfin niet automatisch betekent dat uw persoonsgegevens worden gewist. Dit kan u aanvragen aan de hand van het periodiek bericht dat u ontvangt om uw gegevens in Febelfin-net te valideren.

U bent een professioneel contactpersoon van Febelfin Toon minder info

Als u geen medewerker bent van een Febelfin lid, maar een persoon bent waarmee Febelfin in het kader van haar missie en activiteiten in contact komt (zoals politici, kabinetsmedewerkers, journalisten, academici, toezichthouders, …), verwerken wij uw persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren, informatie met u te delen en, in voorkomend geval, u te kunnen betrekken bij activiteiten van Febelfin.

Doeleinde

Uw persoonsgegevens worden dan verwerkt met het oog op de belangenvertegenwoordiging en -behartiging van de financiële sector.

Grondslag

De verwerking van deze persoonsgegevens vindt haar grondslag in de gerechtvaardigde belangen van Febelfin en haar deelverenigingen, als vertegenwoordigers van de financiële sector, om de belangen van de financiële sector te promoten en op te volgen (vrijheid van organisatie).

Categorieën van persoonsgegevens

De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt, zijn

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam en voornaam, titel, functie, adres, contactgegevens, ...)

 • Persoonlijke bijzonderheden (leeftijd, geslacht, …)

 • Beroepsactiviteiten (functie binnen onderneming of organisatie, functietitel, aard activiteit

 • onderneming of organisatie, …)

 • Lidmaatschap van een professionele organisatie, politieke partij of vakbond

 • Publieke mandaten

 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen, levensbeschouwelijke overtuigingen of het

 • lidmaatschap van een vakbond blijken

Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

In beginsel worden de gegevens niet rechtstreeks verkregen, maar via de raadpleging van publieke bronnen.

Ontvangers

Deze gegevens worden louter intern, binnen Febelfin, verwerkt. Ze worden niet gedeeld met derden, behoudens de gevallen waarin er daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Bewaartermijnen

Deze gegevens worden bewaard zolang u relevant bent voor de missie en activiteiten van Febelfin. Jaarlijks wordt u een bericht verstuurd ter verificatie van uw gegevens waarbij u ook de mogelijkheid heeft om uw gegevens te wissen.

U hebt zich ingeschreven voor onze nieuwsbrief Toon minder info

Elke persoon kan zich inschrijven op een van de nieuwsbrieven die Febelfin verstuurt. In dat geval worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de opvolging van uw inschrijving en het verzenden van de nieuwsbrief. Uitzonderlijk kunnen wij deze gegevens ook gebruiken om u andere vergelijkbare informatie te bezorgen. U heeft steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven.

Doeleinde

Het doeleinde van deze verwerking is de verzending van de nieuwsbrieven waarop u intekent.

Grondslag

De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Febelfin om geïnteresseerde personen te informeren over haar missie, diensten en activiteiten.

Categorieën van persoonsgegevens

De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt, zijn

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam en voornaam, titel, contactgegevens zoals adres en emailadres)

 • Onderwerp van de vraag, het verzoek of het contact

Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

De gegevens worden in beginsel rechtstreeks van u verkregen, bij de inschrijving op de nieuwsbrief.

Ontvangers

Uw gegevens worden intern verwerkt door de diensten die deze nodig hebben voor de verzending van de nieuwsbrieven, in het bijzonder de communicatiedienst.

 Het is mogelijk dat hierbij beroep wordt gedaan op verwerkers, wat steeds gebeurt onder controle en verantwoordelijkheid van Febelfin.

Bewaartermijnen

De gegevens worden bewaard zolang u op de nieuwsbrief bent geabonneerd of ingeschreven, met dien verstande dat u steeds de mogelijkheid heeft om u uit te schrijven en op die manier de nieuwsbrief niet langer te ontvangen.

U hebt aangegeven dat u op de hoogte wenst te worden gehouden van onze activiteiten Toon minder info

U heeft, net als elke natuurlijke persoon, de mogelijkheid om aan te geven dat u op de hoogte wenst te worden gehouden van de activiteiten van Febelfin, op een andere manier dan via een nieuwsbrief.

Doeleinde

Uw persoonsgegevens worden in dat geval verwerkt om u te informeren over de activiteiten van Febelfin, over de politieke, economische en juridische actualiteit relevant voor financiële instellingen en over evenementen georganiseerd binnen de sector.

Grondslag

De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Febelfin om geïnteresseerde personen te informeren over haar missie, diensten en activiteiten.

Categorieën van persoonsgegevens

De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt, zijn

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam en voornaam, titel, contactgegevens zoals adres en emailadres)

 • Uw vraag om op de hoogte te worden gehouden van de activiteiten

 • Uw eventuele onderwerpen waarin u interesse heeft

Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

De gegevens worden in beginsel rechtstreeks van u verkregen, door uw vraag of uiting van interesse.

Ontvangers

Uw gegevens worden intern verwerkt door de diensten die deze nodig hebben om u te informeren, in het bijzonder de communicatiedienst.

Bewaartermijnen

De gegevens worden bewaard zolang u dat wenst. Dit houdt in dat u op elk ogenblik de mogelijkheid hebt om aan te geven dat u niet langer op de hoogte wil gehouden worden van de activiteiten van Febelfin.

U neemt deel aan een evenement dat wordt georganiseerd door Febelfin Toon minder info

De gegevens die u ons bezorgt in het kader van de registratie voor het evenement worden verwerkt voor de opvolging van uw inschrijving (uitnodiging, ontvangstbevestiging, extra informatie over het evenement, facturatie (in voorkomend geval) …). Tevens kunnen wij uw feedback opslaan in het kader van tevredenheidsonderzoeken of eventuele klachten.

Voor bepaalde evenementen ontvangen de deelnemers een vereenvoudigde deelnemerslijst met de namen, voornamen, functie en organisatie van de deelnemers.

Tijdens bepaalde evenementen kunnen sfeerbeelden en foto’s van deelnemers worden genomen ter illustratie en ondersteuning van de activiteiten en missie van Febelfin.

Doeleinde

Het doeleinde van deze verwerking is organisatie en beheer van evenementen door Febelfin (o.a. uitnodigingen en registratie), met inbegrip van direct mailing errond.

Grondslag

De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Febelfin als beroepsfederatie om diensten te verlenen aan haar leden.

Voor zover het gaat om de afbeelding van de betrokkenen, is in beginsel de toestemming van de betrokkene vereist, zowel voor het nemen als het publiceren van de afbeelding.

Categorieën van persoonsgegevens

De gegevens die wij verwerken, zijn de volgende:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam en voornaam)

 • Andere identificatiegegevens (nummerplaat wagen voor parking, …)

 • Professionele gegevens (functietitel, functie binnen het lidbedrijf van Febelfin, …)

 • Afbeeldingen (foto)

 • Persoonsgegevens over gezondheid

Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

In beginsel worden de gegevens rechtstreeks bij en van u zelf verkregen. Indien en voor zover de gegevens worden verkregen via uw onderneming wordt u geïnformeerd via een bevestigingsmail.

Ontvangers

Uw gegevens worden intern verwerkt door de diensten die ze nodig hebben voor de organisatie van het evenement.

Voor de organisatie van evenementen kan beroep worden gedaan op een verwerker, zij het steeds onder controle en verantwoordelijkheid van Febelfin.

Bij een evenement dat wordt georganiseerd met een andere partij is het dat uw gegevens met deze partij worden gedeeld, zij het enkel voor de inschrijving voor het evenement en de opvolging hiervan.

Bewaartermijnen

De gegevens in het kader van evenementenbeheer worden niet langer dan 1 maand na afloop van het evenement bewaard.

U contacteert Febelfin m.b.t. een specifieke vraag Toon minder info

Als u Febelfin contacteert, bijvoorbeeld met een vraag om informatie (bv. meldpunt huurwaarborg), dan gebruiken we uw gegevens uitsluitend in het kader van de behandeling van uw verzoek.

Doeleinde

Het doeleinde van deze verwerking is de communicatie naar derden in verband met een vraag, verzoek of ander contact.

Grondslag

De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Febelfin om op de vraag of het verzoek te antwoorden of aan elke andere vorm van contactname van de betrokkene gevolg te geven.

Categorieën van persoonsgegevens

De gegevens die wij verwerken, zijn de volgende:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam en voornaam, titel, contactgegevens zoals adres en emailadres)

 • Onderwerp van de vraag, het verzoek of het contact

Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

Wij verkrijgen uw gegevens als u ons een vraag stelt of een verzoek formuleert via de daartoe voorziene contactpagina dan wel via email.

Ontvangers

Uw persoonsgegevens worden intern meegedeeld aan de diensten die ze nodig hebben om op uw vraag of verzoek te kunnen antwoorden.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is om op uw vraag, verzoek of contact te reageren. Mede om een opvolging mogelijk te maken worden zij bewaard tot maximaal 1 jaar na de contactname met Febelfin.

U contacteert Febelfin vzw voor een bankonderzoek Toon minder info

Febelfin vzw biedt een dienst ‘bankonderzoeken’ aan. Deze dienst laat toe om na te vragen of er door of namens een persoon een rekening is geopend bij een financiële instelling die lid is van Febelfin. In dat verband is het noodzakelijk om de persoonsgegevens te verwerken van de natuurlijke persoon die de aanvraag indient.

Deze gegevens worden enkel verwerkt door Febelfin vzw (en niet door haar deelverenigingen). Als u een bankonderzoek aanvraagt zal Febelfin uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van de persoon die in de aanvraag worden vermeld, verwerken conform de procedure beschreven op de website.

Doeleinde

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om Febelfin toe te laten uw aanvraag aan haar leden over te maken en na te gaan of er door of namens de persoon die u in uw aanvraag vermeldt, een rekening is geopend en het resultaat hiervan aan u mee te delen.

Grondslag

De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigde belang van Febelfin om aan het publiek een dienst aan te bieden die toelaat om na te gaan of er namens een bepaalde persoon een rekening is geopend.

Categorieën van persoonsgegevens

De persoonsgegeven die worden verwerkt, zijn de volgende:

 • Identificatie- en contactgegevens (naam en voornaam, adres en emailadres)

 • Financiële gegevens (in voorkomend geval BTW-nummer)

Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden verkregen vanwege uzelf, als aanvrager van het bankonderzoek.

Ontvangers

Uw persoonsgegevens worden in beginsel enkel gedeeld met de medewerkers van de specifieke dienst van Febelfin vzw die hiermee is belast, alsook met de bankenleden van Febelfin.

Zoals in andere gevallen is het mogelijk dat zij in voorkomend geval moeten worden meegedeeld aan de overheid in het kader van een bepaald onderzoek, voor zover ze bij Febelfin nog beschikbaar zijn.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden door Febelfin bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de dienstverlening en uiterlijk 11 maanden na het indienen van de aanvraag

U bent het voorwerp van een aanvraag voor bankonderzoek via Febelfin vzw Toon minder info

Febelfin biedt een dienst ‘bankonderzoeken’ aan die toelaat om na te vragen of er door of namens een persoon een rekening is geopend bij een financiële instelling die lid is van Febelfin. In de meeste gevallen hebben deze aanvragen betrekking hebben op een natuurlijke persoon die is overleden, zodat de regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens niet van toepassing is. Het is niettemin mogelijk dat de aanvraag betrekking heeft op een natuurlijke persoon die leeft. Dat is met name het geval als er een aanvraag wordt ingediend door een voorlopig bewindvoerder of een OCMW dat daartoe is gemachtigd. In die gevallen is het noodzakelijk om de persoonsgegevens te verwerken van de (levende) natuurlijke persoon die het voorwerp is van (de aanvraag voor) het bankonderzoek.

Deze gegevens worden enkel verwerkt door Febelfin vzw (en niet door haar deelverenigingen).

Doeleinde

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om Febelfin toe te laten bij haar leden na te gaan of er door of namens u een rekening is geopend en het resultaat hiervan mee te delen aan de aanvrager.

Grondslag

De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigde belang van Febelfin om aan het publiek een dienst aan te bieden die toelaat om na te gaan of er namens een bepaalde persoon een rekening is geopend.

Categorieën van persoonsgegevens

De persoonsgegeven die worden verwerkt, zijn de volgende

 • Identificatiegegevens (naam en voornaam, geboorteplaats en -datum, adres van de te beschermen/onderzoeken persoon)

 • Rijksregisternummer

 • Huwelijk of huidige vorm van samenleven

 • Elke andere informatie die de zoekactie efficiënter kan maken (naast Rijksregisternummer en burgerlijke staat, ...) zoals andere identificatiegegevens dan het Rijksregisternummer

 • (bij een aanvraag door een voorlopig bewindvoerder) kopie van de volledige beslissing van de rechtbank waarbij de voorlopig bewindvoerder is aangewezen

 • (bij een aanvraag door een OCMW)

  • volmacht van de te onderzoeken persoon en gelegaliseerde handtekening

  • een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de te onderzoeken persoon

Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden verkregen vanwege de aanvrager van het bankonderzoek.

Ontvangers

Uw persoonsgegevens worden in beginsel enkel gedeeld met de medewerkers van de specifieke dienst van Febelfin vzw die hiermee is belast, alsook met de bankenleden van Febelfin. Zoals in andere gevallen is het mogelijk dat zij in voorkomend geval moeten worden meegedeeld aan de overheid in het kader van een bepaald onderzoek, voor zover ze bij Febelfin nog beschikbaar zijn.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden door Febelfin bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de dienstverlening en uiterlijk 11 maanden na het indienen van de aanvraag.

Er wordt namens u via Febelfin vzw een bankonderzoek aangevraagd Toon minder info

Febelfin biedt een dienst ‘bankonderzoeken’ aan. Deze dienst laat toe om te vragen of er door of namens een persoon een rekening is geopend bij een financiële instelling die lid is van Febelfin. In bepaalde gevallen kan zo’n aanvraag worden ingediend namens andere natuurlijke personen. Dan is het noodzakelijk om de persoonsgegevens te verwerken van de natuurlijke perso(o)n(en) namens wie het bankonderzoek worden aangevraagd.

Deze gegevens worden enkel verwerkt door Febelfin vzw (en niet door haar deelverenigingen).

Doeleinde

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om Febelfin toe te laten de aanvraag die namens u is ingediend om bij haar leden na te gaan of er namens uw erflater een rekening is geopend en het resultaat hiervan mee te delen aan de persoon die bij de aanvraag namens u optreedt.

Grondslag

De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigde belang van Febelfin om aan het publiek een dienst aan te bieden die toelaat om na te gaan of er namens een bepaalde persoon een rekening is geopend.

Categorieën van persoonsgegevens

De persoonsgegeven die worden verwerkt, zijn de volgende:

 • Bewijs van de hoedanigheid van de persoon namens wie de aanvraag wordt ingediend (erfgenaam): akte van bekendheid, erfrechtverklaring of attest/akte van erfopvolging

 • Kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de persoon namens wie de aanvraag wordt ingediend

 • Volmacht van de persoon namens wie de aanvraag wordt ingediend

Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden verkregen vanwege de aanvrager van het bankonderzoek.

Ontvangers

Uw persoonsgegevens worden in beginsel enkel gedeeld met de medewerkers van de specifieke dienst van Febelfin vzw die hiermee is belast, alsook met de bankenleden van Febelfin.

Zoals in andere gevallen is het mogelijk dat zij in voorkomend geval moeten worden meegedeeld aan de overheid in het kader van een bepaald onderzoek, voor zover ze bij Febelfin nog beschikbaar zijn.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden door Febelfin bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de dienstverlening en uiterlijk 11 maanden na het indienen van de aanvraag.

U bezoekt de website van Febelfin vzw Toon minder info

U kan op elk ogenblik de website(s) van Febelfin vzw bezoeken. In dat geval kan Febelfin vzw bepaalde gegevens opslaan door middel van cookies. Een "cookie" is een klein bestand dat wordt verstuurd door een internetserver en opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Dit bestandje bevat informatie over uw bezoek aan onze website. Cookies hebben tot doel om uw surfervaring te verbeteren bij een volgend bezoek aan onze site en voor de opmaak van algemene statistieken m.b.t. de kwaliteit en gebruik van de website. Cookies worden in geen geval gebruikt voor commerciële of direct marketing acties.

Omwille van het specifieke belang hiervan verwijzen wij u hiervoor door naar het beleid van Febelfin vzw inzake cookies.

U bent een medewerker van een onderneming die diensten levert aan Febelfin Toon minder info

Om haar activiteiten te kunnen verrichten heeft Febelfin nood aan producten en diensten. Deze worden geleverd door diverse natuurlijke personen en/of ondernemingen. U kan zelf dienstverlener zijn dan wel medewerker van een onderneming die een product of dienst levert aan Febelfin. Ook in dat geval worden uw persoonsgegevens verwerkt.

Doeleinde

Febelfin verwerkt uw persoonsgegevens voor de opvolging van de dienstverlening en eventuele opmerkingen of klachten in dit verband. Als zodanig worden uw gegevens in het bijzonder verwerkt voor het algemeen leveranciersbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van de rechten van Febelfin in het algemeen.

Grondslag

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens is afhankelijk van uw staat als leverancier.

Is de leverancier een natuurlijke persoon, dan is de verwerking gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst die tot stand komt tussen Febelfin en de leverancier.

Als de leverancier een rechtspersoon is, is de verwerking gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van Febelfin om haar activiteiten te verrichten en in dat kader de gegevens te verwerken van de natuurlijke personen die optreden als vertegenwoordiger en/of contactpersoon van de leveranciers met wie Febelfin een overeenkomst sluit.

Categorieën van persoonsgegevens

De gegevens die wij verwerken, zijn de volgende:

 • Identificatiegegevens leverancier (met inbegrip van identificatiegegevens van vertegenwoordigers)

 • Financiële gegevens

 • Gegevens in verband met de geleverde diensten of producten

Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

Wij verkrijgen uw gegevens in beginsel van uzelf, bij het verlenen van de diensten of producten.

Ontvangers

De gegevens worden intern (binnen Febelfin) meegedeeld aan de diensten die ze nodig hebben voor de werking of behoeften van hun dienst. Dat is afhankelijk van de diensten of producten die de betrokkene aanlevert. In het bijzonder worden deze gegevens ter beschikking gesteld van de dienst boekhouding die instaat voor de betaling.

Uw gegevens worden in beginsel niet gedeeld met anderen, tenzij dit nodig is om wettelijke redenen, zoals de naleving van de BTW-regelgeving.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden bewaard tot 10 jaar volgend op het laatste contact dat wij met u hebben gehad.

U bezoekt Febelfin Toon minder info

Elke natuurlijke persoon kan de kantoren van Febelfin bezoeken. In dat kader worden uw persoonsgegevens verwerkt door een externe onderneming die instaat voor het onthaal van bezoekers, zonder dat Febelfin hierin tussenkomt. Daarnaast worden er van u, als bezoeker, ook beelden gemaakt door Febelfin wanneer u de verdiepingen betreedt op dewelke de entiteiten van Febelfin zijn gevestigd.

Doeleinde

Als u Febelfin bezoekt verwerken we uw persoonsgegevens in het kader van de beveiliging van het gebouw.

Grondslag

De grondslag voor deze verwerking wordt gevormd door de gerechtvaardigde belangen van Febelfin om de gebouwen waarin zij zijn gevestigd, te beveiligen.

Categorieën van persoonsgegevens

De categorieën van gegevens die worden verwerkt, zijn

 • Identificatiegegevens

 • Beelden

Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens verkrijgen wij in beginsel van u zelf, naar aanleiding van uw bezoek aan onze gebouwen.

Ontvangers

Uw gegevens worden door Febelfin verwerkt voor louter interne doeleinden van bewaking van de gebouwen.

Bewaartermijnen

Febelfin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de beoogde doeleinden van de verwerking. In beginsel worden uw gegevens niet langer bewaard dan 1 maand.

U solliciteert bij Febelfin vzw Toon minder info

Indien u solliciteert voor een openstaande functie of spontaan solliciteert, verwerkt Febelfin de door u aangeleverde persoonsgegevens voor de opvolging van uw sollicitatie.

Doeleinde

Uw persoonsgegevens worden door Febelfin vzw verwerkt voor de beoordeling en opvolging van uw sollicitatie.

Grondslag

In de mate dat een sollicitatie bedoeld is om na te gaan of er een overeenkomst kan worden gesloten is de verwerking van deze persoonsgegevens noodzakelijk voor het nemen van precontractuele maatregelen.

Categorieën van persoonsgegevens

De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt, zijn

 • Identificatiegegevens (naam, voorna(a)m(en), adres...);

 • Persoonlijke gegevens (geboorteplaats en -datum, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, hobby’s en interesses, ...);

 • Foto, indien deze vrijwillig wordt bezorgd;

 • Gegevens in verband met de professionele ervaring (profiel, gegevens over voormalige werkgevers, beëindiging van laatste tewerkstellingen en het geleverde werk, bijzondere projecten, ...). Indien in het CV referenties zijn opgenomen kan dit leiden tot een onderzoek van die referenties.

 • Gegevens in verband met de opleiding (diploma’s, certificaten, stages, bijzondere opleidingen, ...);

 • Talenkennis;

 • Indien van toepassing, een arbeids- en/of verblijfsvergunning voor de Europese Economische Ruimte (EER);

 • Eventuele andere gegevens die worden meegedeeld bij de sollicitatie, in het CV of motivatiebrief, in verband met de uitoefening van de functie;

 • Digitale beoordeling via het internet (aanwezigheid op sociale media), in de mate dat deze aanwezigheid openbaar is;

 • Alle andere (dan de hierboven vermelde) persoonsgegevens die krachtens de wet verwerkt moeten worden.

Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

De gegevens worden in beginsel van u zelf verkregen, hetzij naar aanleiding van de sollicitatie voor een openstaande functie, hetzij naar aanleiding van een spontane sollicitatie.

Ontvangers

Uw persoonsgegevens worden enkel intern verwerkt door de medewerkers van de personeelsdienst van Febelfin en de leidinggevenden met betrekking tot de functie waarvoor u solliciteert.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden in beginsel enkel bewaard gedurende de tijd die nodig is om uw sollicitatie te beoordelen. Dat betekent dat als uw sollicitatie niet wordt weerhouden, uw gegevens in beginsel worden gewist. Niettemin worden zij nog, teneinde rekening te houden met onvoorziene omstandigheden in het kader van de aanwerving, bewaard tot 6 maanden na het afsluiten van de sollicitatieprocedure.

In de mate dat Febelfin uw gegevens wil opnemen in een werfreserve, vraagt zij u hiervoor de toestemming.

De plaats van verwerking en bewaring

 

Waar worden uw gegevens verwerkt en bewaard?

Febelfin deelt uw persoonsgegevens nooit met of verkopen uw gegevens niet aan derden die deze gegevens verwerken voor hun eigen commerciële doeleinden.

Voor bepaalde aspecten van de verwerking van uw persoonsgegevens zoals ICT en logistiek kan Febelfin wel een beroep doen op externe partijen die aangeduid worden als ‘verwerkers’. Dat zijn ondernemingen die binnen een welomlijnd kader en conform een door Febelfin (vzw) gedefinieerde opdracht uw gegevens verwerken. Deze bedrijven bevinden zich in beginsel in België of in de Europese Unie. Is dat uitzonderlijk niet het geval, dan neemt Febelfin de nodige maatregelen om te waarborgen dat uw gegevens aan de ontvangers in derde landen worden doorgegeven overeenkomstig het kader dat hiervoor geldt.

 

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

 

Welke rechten heeft u ten aanzien van Febelfin?

De regelgeving kent u meerdere rechten toe. Daarbij beperken wij ons tot die rechten die van toepassing zijn in uw relatie tot Febelfin.

 • Recht van bezwaar

Als Febelfin uw persoonsgegevens verwerkt op basis van haar gerechtvaardigd belang zoals dat eerder is omschreven, heeft u het recht om tegen die verwerking bezwaar aan te tekenen. Hou er rekening mee dat dit bezwaar er kan toe leiden dat Febelfin, bij gebrek aan persoonsgegevens, uw vraag of verzoek niet kan beantwoorden of geen andere dienst kan leveren

 • Recht van inzage

Als u graag inzage wil in de persoonsgegevens die wij van u verwerken kan u dat ons laten weten. Als u dit recht van inzage uitoefent zal Febelfin u een overzicht geven van de gegevens die het u bijhoudt en verwerkt.

 • Recht van verbetering

Indien u merkt dat de gegevens die wij van u ontvangen hebben niet langer correct zijn dan kan u ons dat laten weten. Wij zullen zo snel mogelijk de nodige aanpassingen doorvoeren of de gegevens aanvullen.

 • Recht op verwijdering

Als u niet langer wil dat Febelfin uw gegevens verwerkt kan u ons steeds contacteren en vragen uw gegevens te laten verwijderen.

 • Overdracht van uw gegevens

U hebt het recht om Febelfin te vragen om de persoonsgegevens die u aan Febelfin heeft verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen.

 

Hoe kan u uw rechten uitoefenen of een klacht indienen?

 

Indien u één van de bovenstaande rechten wil uitoefenen of een klacht wil indienen over de manier waarop Febelfin uw gegevens verwerkt dan kan u Febelfin contacteren per

Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wilt uitoefenen. Op die manier kan Febelfin uw vraag concreet en correct behandelen.

Febelfin zal uw identiteit verifiëren om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent.

Mogelijkheid om contact op te nemen met en klacht in te dienen bij toezichthouder

Wenst u meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het algemeen of gaat u niet akkoord met het standpunt van Febelfin dan kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel – mailadres contact@apd-gba.be en telefoon +32 (0)2 274 48 00 en +32 (0)2 274 48 35) waar u desgewenst een klacht kan indienen.