Position: AML Package

26 september 2022

In Juli 2021 publiceerde de Commissie het AML Package. Dit pakket moet dienen om de regels rond bestrijding van witwassen van geld en terrorismefinanciering te versterken (AML/CFT rules genoemd: Anti-money laundering/ countering the financing of terrorism).

 

Het EU AML-pakket (Anti-Money Laundering) bestaat uit een uitgebreide en ambitieuze reeks maatregelen die bedoeld zijn om het financiële systeem van de EU weerbaarder te maken tegen witwaspraktijken en financiering van terrorisme.

 Dit pakket vertegenwoordigt een belangrijke vooruitgang in de strijd tegen deze criminele activiteiten, en wordt verwacht een positieve invloed te hebben op de veiligheid van de EU. Het AML-pakket omvat 4 wettelijke maatregelen:

  • Een regelgeving die een nieuwe EU-autoriteit opricht voor de bestrijding van witwassen (AMLA-verordening). AMLA zou indirecte supervisie houden op de meeste financiële instellingen en regels vastleggen om samenwerking tussen nationale toezichthouders en financiële inlichtingeneenheden (FIU's) te bevorderen. Ook moet ze ervoor zorgen dat informatie over verdachte activiteiten die op nationaal niveau wordt ontvangen, tussen de EU-lidstaten wordt gedeeld. De AMLA zou verder rechtstreeks toezicht houden op specifieke financiële entiteiten volgens verschillende criteria, en passende administratieve sancties en boetes kunnen opleggen.
  • Een regelgeving die antiwitwasvereisten vastlegt voor de private sector (AML-verordening). Deze zou gedetailleerde vereisten opleggen aan entiteiten, inclusief het opstellen van beleid en procedures, het uitvoeren van controles en klantonderzoeken, en het identificeren van uiteindelijke begunstigden van klanten, evenals het melden van verdachte transacties. Deze regels zouden rechtstreeks van toepassing zijn op EU-lidstaten.
  • Een richtlijn over manieren om witwassen tegen te gaan (AML-richtlijn 6), die lidstaten zou verplichten maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat hun financiële systemen aan de eisen voor witwasbestrijding voldoen (AML/CFT).
  • Een regelgeving die de bestaande wet rond overmakingen van geld aanpast (TFR). Dat zou ervoor zorgen dat overdrachten van cryptogeld transparanter worden en volledig traceerbaar zijn, wat het moeilijker maakt voor criminelen om crypto-assets te gebruiken om geld wit te wassen.

Febelfin staat volledig achter de overkoepelende doelstelling van de Commissie om de ineffectiviteit van het huidige EU-AML-kader aan te pakken. Dit is positief voor financiële instellingen maar ook voor EU-burgers. Febelfin is van mening dat het van essentieel belang is om een ​​pragmatische aanpak te ontwikkelen op basis van een effectieve uitwisseling van informatie om de risico's van witwassen te beperken en financiële criminaliteit op te sporen.

Dit pakket zal het Europese kader transformeren om de detectieprocessen van verdachte transacties en activiteiten te verbeteren. Zo kunnen de huidige mazen in de wet worden gedicht, die nu nog door criminelen worden gebruikt voor het witwassen van illegale opbrengsten of het financieren van terroristische activiteiten via het financiële systeem.

Voor Belgische financiële instellingen zullen deze nieuwe regels op sommige gebieden een positieve impact hebben, maar ze brengen ook aanzienlijke operationele uitdagingen met zich mee. Voor banken die in meerdere EU-lidstaten actief zijn, kan de invoering van uniforme normen die rechtstreeks gelden in de EU, leiden tot meer consistentie in naleving van witwasbestrijding. Er zullen echter ook uitdagingen zijn, zoals het aanpassen van interne procedures en klantonderzoeksmaatregelen.

Het is belangrijk dat beleidsmakers deze uitdagingen erkennen en waarderen, evenals de inspanningen van financiële instellingen in 2024. De oprichting van AMLA is een positieve ontwikkeling, omdat dit samen met uniforme regelgeving de samenwerking rond toezicht zal versterken. Dit zal een belangrijke stap zijn voor financiële instellingen die over grenzen heen opereren.