Financiële sector komt ondernemingen tegemoet met extra engagementen

4 februari 2021 - 9 min leestijd

De banken doen extra inspanningen om gezonde bedrijven doorheen de crisis te loodsen

 

De financiële sector heeft eerder deze week het engagement uitgesproken alle gezonde bedrijven met toekomstperspectief doorheen de crisis te loodsen. Om deze uitspraak kracht bij te zetten, neemt de banksector, samen met de Minister van Financiën, volgende bijkomende engagementen om de bedrijven te ondersteunen:

  • Het Tweede Charter voor betalingsuitstel bood de bedrijven de mogelijkheid om betalingsuitstel voor het ondernemingskrediet te verkrijgen tot 31 maart 2021. Deze einddatum wordt nu verlengd tot 30 juni 2021. De aanvraag voor betalingsuitstel dient wel ten laatste worden gedaan per eind maart. Alle andere geldende voorwaarden van dit charter, inclusief de maximale termijn van betalingsuitstel van 9 maanden blijven van kracht.
  • Voor bedrijven die de maximale termijn van 9 maanden betalingsuitstel reeds hebben bereikt en financieel gezond zijn, nemen de banken een extra engagement bovenop het Tweede Charter. Voor deze bedrijven wordt het immers nog mogelijk om ook extra betalinguitstel te verkrijgen tot 30 juni 2021.
  • Er zullen geen administratie- of dossierkosten worden aangerekend.

Ook andere oplossingen ter ondersteuning van de bedrijven, blijven steeds mogelijk en zullen dossier per dossier bekeken worden, in overleg met de klant. Febelfin wil iedereen met eventuele betalingsproblemen blijvend aansporen om tijdig contact op te nemen met hun bank, om samen op zoek te gaan naar structurele oplossingen op maat.

 

Bijkomend betalingsuitstel voor ondernemingen wordt mogelijk gemaakt

 

De coronacrisis heeft vele bedrijven in zware financiële moeilijkheden gebracht. Het hoeft geen betoog dat ondernemingen grote offers gebracht hebben om de bevolking te beschermen tegen het coronavirus. Zij hebben blijk gegeven van grote maatschappelijke solidariteit en dat verdient ons diepste respect. De financiële sector erkent dit ten volle en zal de bedrijven blijven ondersteunen tijdens deze zware economische storm. Op die manier krijgen ze alle kansen om deze turbulente periode zo goed mogelijk door te komen.

"De Belgische banken willen de economie blijvend ondersteunen in deze moeilijke periode. De verzuchtingen van de bedrijfswereld zijn dan ook niet in dovemansoren gevallen.  We nemen als financiële instellingen meer dan ooit en solidair onze maatschappelijke rol op. We willen onze ondernemingen, die financieel gezond zijn, maar het nu extra moeilijk hebben, maximaal bijstaan en op die manier onze verantwoordelijkheid nemen in het mee oplossen van deze ongeziene crisis."
Karel Van Eetvelt, CEO Febelfin

De financiële sector heeft eerder deze week het engagement uitgesproken alle gezonde bedrijven met toekomstperspectief doorheen de crisis te loodsen. Om deze uitspraak kracht bij te zetten, heeft de financiële sector, samen met de Minister van Financiën, beslist de bedrijven bijkomend te ondersteunen.  De financiële sector wil de bedrijven met de volgende extra engagementen tegemoetkomen, in het belang van onze economische welvaart.

 

1) De verlenging van de termijn van betalingsuitstel voor ondernemerskrediet tot 30 juni 2021.

 

De banken zullen het uitstel van terugbetaling van ondernemerskredieten met drie maanden verlengen. Het betalingsuitstel kan dus lopen tot en met 30 juni, in plaats van 31 maart 2021. De aanvraag voor betalingsuitstel dient wel ten laatste worden gedaan per eind maart. Er zullen geen administratie- of dossierkosten worden aangerekend door de bank.

Binnen het kader bepaald door de Europese Banken Autoriteit, kan een betalingsuitstel voor een krediet in totaal niet meer dan 9 maanden bedragen, over de hele periode heen (sinds april 2020). Een onderneming of particulier die bijvoorbeeld nu reeds 8 maanden betalingsuitstel heeft gekregen onder de voorwaarden van het Eerste Charter betalingsuitstel, kan nog maximaal 1 maand betalingsuitstel krijgen onder de voorwaarden van het Tweede Charter betalingsuitstel. De voorwaarden uit het Tweede Charter betalingsuitstel waaraan een onderneming dient te voldoen blijven ongewijzigd.

 

2) Het verlenen van extra uitstel van terugbetaling van ondernemingskredieten, voor alle gezonde bedrijven, die reeds hun 9 maand betalingsuitstel uitgeput hebben.

 

Alle gezonde bedrijven, ongeacht de sector, die in het verleden een betalingsuitstel kregen en waarvan de maximale termijn van 9 maanden bereikt is, kunnen nu een bijkomend uitstel van terugbetaling vragen tot 30 juni 2021. Hiervoor zullen geen administratie- of dossierkosten worden aangerekend. Dit betekent dat een bedrijf tot 5 maanden bijkomend betalingsuitstel kan krijgen, bovenop de maximale termijn van 9 maanden, die reeds bereikt is.

Dit is een ongezien engagement vanuit de banksector om alle gezonde bedrijven de kans te geven deze crisis te overbruggen. Banken willen in deze crisis niet alleen een economische maar ook een maatschappelijke rol  spelen, en nemen dit engagement bovenop het Tweede Charter.

Dit engagement reikt verder dan de mogelijkheden bepaald binnen het kader van de Europese Banken Autoriteit. Alle voorwaarden verbonden aan dit engagement, zullen worden opgenomen in een Derde Charter.

Om voor dit automatisch betalingsuitstel in aanmerking te komen, dient het bedrijf beschouwd te worden als een “gezond” bedrijf. Enkel die bedrijven komen in aanmerking. Het is voor de banken immers belangrijk om tot een goed evenwicht te komen: enerzijds de bedrijven en gezinnen maximaal bijstaan tijdens deze moeilijke crisis, en anderzijds het voldoen aan hun wettelijke verplichting van verantwoorde kredietverlening en hun maatschappelijke plicht om erop toe te zien dat het geld van de vele spaarders niet verloren gaat.

 

Hoe zullen de banken bepalen of een bedrijf gezond is?

 

Om te bepalen of een bedrijf al dan niet als gezond kan beschouwd worden, werden een aantal criteria opgesteld. Deze criteria zullen door de hele banksector worden gebruikt om te bepalen of het bedrijf voldoende financiële draagkracht heeft.

Bedrijven worden niet als ‘gezond’ beschouwd als ze eind 2019 een negatief eigen vermogen hadden en voldoen aan één van volgende criteria:

  • De onderneming had achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of bij de sociale zekerheid op 1 september 2020 of de onderneming had meer dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of bij de sociale zekerheid op 30 september 2020. Uitstellen van betaling (bv. BTW, sociale bijdragen, Eerste Charter) die werden toegekend als COVID-19 steunmaatregel worden niet als achterstallen beschouwd.
  • De onderneming heeft niet bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan en dit gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 augustus 2020 (betalingsuitstel in het kader van het Eerste Charter wordt niet beschouwd als een inbreuk op de contractuele kredietverplichtingen) of doorliep een actieve kredietherstructurering voorafgaand aan 31 augustus 2020.
  • De onderneming heeft verlies geboekt in 2019.
  • Het netto-actief van de onderneming is vandaag negatief en de onderneming beschikt niet over de middelen om op korte termijn het kapitaal te versterken.
 

Individuele oplossing op maat

 

Febelfin wil iedereen met eventuele betalingsproblemen blijvend aansporen om tijdig contact op te nemen met hun bank: praat op tijd met je bank over mogelijke individuele oplossingen op maat. Wacht niet tot wanneer de betalingsuitstellen aflopen. Samen kan er gezocht worden naar een structurele oplossing voor jouw specifieke situatie om zo deze moeilijke periode zo goed mogelijk te overbruggen. Er zijn verschillende mogelijkheden om ook ondernemingen of zelfstandigen een specifieke oplossing op maat aan te bieden. Febelfin richt zich dan ook expliciet tot de ondernemingen om hen aan te sporen het gesprek met de bank aan te gaan. Liever vandaag dan morgen.

Alle andere vormen van financiering, naast het extra betalingsuitstel dat de banken nu zullen verlenen, moeten dossier per dossier bekeken worden. Wat betreft de nood aan extra kapitaal, zal men eerst de mogelijkheid tot achtergestelde leningen door FPIM, PMV, Sowafin etc. en tot bijkomende eigen middelen onderzoeken. De banken staan klaar om de ondernemingen hierin administratief te begeleiden. Vervolgens zullen de banken met de betrokken klanten individueel in overleg gaan over hoe de liquiditeit op peil kan gehouden worden. Het invullen van de nood aan extra kapitaal en liquiditeit vraagt maatwerk. Daarom is het aangewezen om tijdig in dialoog te gaan met je bank om samen naar een mogelijke oplossing te zoeken.

 

Contact

 

Wie betalingsproblemen ondervindt en betalingsuitstel zou willen aanvragen, wordt gevraagd om zijn of haar bank te contacteren om te bekijken of aan de voorwaarden wordt voldaan. Dat kan op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon. De banken werken volop aan de praktische uitwerking van de maatregelen, , dit kan enige tijd in beslag nemen, verschillend van bank tot bank. Ondernemers kunnen bij hun bank terecht vanaf maandag met al hun vragen. 

Ook voor wie niet aan de voorwaarden voldoet of geen verder betalingsuitstel kan krijgen, maar toch financiële problemen ondervindt, raden wij aan om zo snel als mogelijk contact op te nemen met zijn/haar bankier. Samen kan er gezocht worden naar een mogelijk oplossing, op maat van uw specifieke situatie. De banken stellen alles in het werk om hun klanten zo goed en zo snel mogelijk verder te helpen.

Alle details over het betalingsuitstel (tot en met maximaal 9 maanden) zijn terug te vinden in het Tweede Charter voor betalingsuitstel ondernemingskredieten. Alle details over het betalingsuitstel, dat verder reikt dan 9 maanden, kan teruggevonden worden in het Derde Charter.