Duurzame financiële producten: herziening en versterking van de kwaliteitsnorm ‘Towards Sustainability’

2 juni 2021 - 5 min leestijd

De Belgische kwaliteitsnorm Towards Sustainability, die de minimumeisen voor duurzame financiële producten definieert, is herzien en aangescherpt.

  • De herziening verfijnt de criteria voor het label en stemt het af op de Europese regelgeving.
  • Febelfin steunt deze herziening, die aantoont dat de Belgische financiële sector een pionier is in Europa op het vlak van duurzaamheid.
  • Het Belgische label is een marktstandaard geworden met meer dan 580 beleggingsproducten die het label hebben verkregen. Dit komt neer op 390 miljard euro beheerd volgens de criteria van de kwaliteitsnorm.
  • Op de website www.towardssustainability.be vinden beleggers alle informatie over de gelabelde producten.

Het initiatief Towards Sustainability werd gelanceerd in februari 2019, onder impuls van Febelfin en in overleg met stakeholders van binnen en buiten de financiële sector.

Het was in de eerste plaats de bedoeling om via een kwaliteitsnorm minimumeisen voor duurzame financiële producten vast te leggen, maar ook om individuele en institutionele beleggers een instrument te bieden dat hen begeleidt in hun zoektocht naar duurzame beleggingsoplossingen.

Om het toekennen van het label onafhankelijk en in alle integriteit te laten verlopen, heeft Febelfin het Central Labelling Agency (CLA) opgericht, een onafhankelijk agentschap dat de gelabelde producten en de kwaliteitsnorm controleert. Febelfin en de financiële sector zijn vertegenwoordigd in dit orgaan, maar ze zijn niet in de meerderheid.

In november 2019 werden de eerste labels uitgereikt aan producten die voldeden aan de ‘Towards Sustainability’ kwaliteitsnorm.

Om de twee jaar wordt de kwaliteitsnorm geëvalueerd. De originele kwaliteitsnorm werd in 2019 gepubliceerd. De eerste herziening was dus voorzien voor 2021, met het oog op de verfijning van de criteria en de afstemming op de Europese regelgeving.

Deze herziening toont aan dat de Belgische financiële sector op vlak van duurzaamheid een pionier is in Europa. De ambitie is een nog grotere impact van het label en een nog betere begeleiding van financiële instellingen en investeerders in de richting van een duurzame economie. 

Een herziening voor nog meer duurzaamheid

 

Een kwaliteitsstandaard voor duurzaamheid is dynamisch en evolutief. Het evolueert op basis van tal van factoren: de verwachtingen van de consument, de behoeften van de samenleving, wetenschappelijk onderzoek, de beschikbaarheid van gegevens en nieuwe regelgevingsinitiatieven.

De huidige herziening, die in januari 2022 in werking treedt, moet in de eerste plaats het label in overeenstemming brengen met de nieuwe Europese regelgeving op het gebied van duurzame financiering, vooral met de verordeningen over Openbaarmaking (SFDR) en Taxonomie. Volgens de SFDR zijn spelers op de financiële markt verplicht om de risico’s op vlak van duurzaamheid bekend te maken en informatie daarover te publiceren. De taxonomie omvat de criteria die bepalen welke activiteiten klimaatvriendelijk zijn en welke niet. Het doel van een dergelijke classificatie is het aanmoedigen van investeringen in groene activiteiten om zo de economie milieuvriendelijker te maken. Ten tweede wordt door de herziene norm een diepere integratie van duurzaamheid in het beleggingsproces verzekerd door te vereisen dat verschillende strategieën worden toegepast.

Inzake beleggingen in de sector van de fossiele brandstoffen zoals olie en gas, werd een balans gezocht tussen het ondersteunen van bedrijven in  transitie en het vermijden van bedrijven die niet snel genoeg evolueren. De criteria voor die bedrijven zijn strenger geworden, terwijl bedrijven die op een geloofwaardige manier kunnen aantonen dat ze actief verder werken aan hun transitie meer speelruimte krijgen. In dit kader baseert de kwaliteitsnorm zich niet alleen op de huidige bedrijfsvoering (aangegeven door omzet), maar kijkt ze ook naar investeringen in nieuwe duurzame activiteiten (aangegeven door kapitaaluitgaven).

De criteria zijn ook strenger geworden voor schadelijke producten zoals wapens, tabak of steenkool. Ten slotte zijn er ook meer gedetailleerde verwachtingen voor overheden in het geval er belegd wordt in staatsobligaties.

De technische details van de herziening zijn te vinden op de website van de CLA.

Een referentie op de markt

 

In twee jaar tijd is het Belgische label uitgegroeid tot een marktstandaard met meer dan 580 beleggingsproducten die het label hebben gekregen. Dit komt neer op een totaal beheerd vermogen van 390 miljard euro. Ongeveer 25% van dit bedrag wordt beheerd in België.

Meer dan 85 financiële instellingen uit meer dan 10 landen zijn momenteel betrokken bij het Towards Sustainability-initiatief, het grootste en meest inclusieve initiatief in Europa voor het labelen van financiële instrumenten. 

Een gids voor beleggers

 

Het label speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de kwaliteit van het groeiende aantal duurzame producten. Wanneer een financieel product het label Towards Sustainability draagt, kan de belegger er dus zeker van zijn dat het voldoet aan een aantal duidelijk gedefinieerde minimale duurzaamheidscriteria.

Op deze website kunnen beleggers een overzicht vinden van alle gelabelde producten. Elk product beschikt over een duurzaamheidsfiche, waardoor beleggers kunnen nagaan op welke manier het product aan de norm voldoet. Dankzij deze informatie kan de belegger inschatten of een bepaald product aan zijn persoonlijke verwachtingen beantwoordt of niet.

De Towards Sustainability-website zal tegen januari 2022 worden geüpdatet met meer gedetailleerde informatie over elk product, zoals blootstelling aan de fossiele brandstofsector, ecologische voetafdruk, afstemming op de taxonomie...