Domiciliëringen

Bij een domiciliëring geef je een organisatie de toestemming (= een mandaat) om het factuurbedrag automatisch van je bankrekening te halen. Vaak gaat het over regelmatig terugkerende facturen zoals abonnementen, telefoon-, gas-, of elektriciteitsfacturen maar het kan ook van toepassing zijn voor eenmalige facturen. 

 

Hoe werkt het precies?

 

Voor het openen van een domiciliëring heeft de organisatie je machtiging nodig. Zonder machtiging is er geen sprake van een geldig mandaat. Doordat je vooraf je akkoord geeft, kunnen je uitgaven automatisch worden betaald zonder dat je daarvoor zelf moet tussenkomen. Het initiatief voor de betaling ligt bij een domiciliëring niet meer bij jou, maar bij de organisatie die geld van je rekening opvraagt oftewel de leverancier die je diensten of producten levert.

 

Je kan een domiciliëring zowel gebruiken voor herhaalde betalingen (= een herhaalde domiciliëring; bijvoorbeeld maandelijks of driemaandelijks) als voor een eenmalige betaling (= één enkele inning). Domiciliëringen kan je zowel nationaal als internationaal - tussen landen in de SEPA-zone - gebruiken.

SEPA is de afkorting van Single Euro Payment Area. Dankzij de SEPA eenheidsstandaard kunnen digitale betalingen overal in Europa vlot verlopen. Betalen met je kaart, via overschrijving of domiciliëring: in heel Europa gelden dezelfde regels, procedures en rechten. 

SEPA is ingevoerd in de 27 lidstaten van de Europese Unie, 3 landen van de Europees Economische Ruimte (EEA) en 6 niet-EEA landen (Andorra, Monaco, San Marino, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en Vaticaanstad). Hier vind je een volledig overzicht. 

SEPA heeft enkel betrekking op betalingen in euro, inclusief betalingen in euro met sommige landen die niet tot de eurozone behoren (bv. Zweden) en met landen die zelfs niet tot de Europese Unie, maar wel tot de SEPA-zone behoren (bv. Zwitserland, Noorwegen en Monaco).

Vroeger had elk land zijn eigen nationale standaarden voor de uitvoering van betalingen. De overschakeling van nationale standaarden naar de SEPA-standaard startte in 2009 en liep in ons land ten einde op 1 april 2014.

In het geval van een Europese domiciliëring zijn het de leveranciers die je domiciliëringsmandaten beheren en niet je bank. Banken hebben een uitvoerende functie en doen geen controle op de correctheid van de aangeboden inning vanwege de leverancier. Voor eventuele vragen rond een domiciliering neem je dus best contact op met de leverancier van je diensten of producten. 

 

Hoe kan je een domiciliëring opzeggen?

 

Als je een domiciliëring wil opzeggen, neem je best rechtstreeks contact op met je leverancier. Je bank kan een invordering blokkeren, maar dit betekent niet dat je eventuele schuld ten aanzien van de leverancier vervalt. Neemt dus steeds contact op de leverancier indien je je domiciliëring wenst op te zeggen.

 

Hoe ben je precies beschermd?

 

Een Europese domiciliëring biedt je de volgende bescherming:

 • Als je niet akkoord gaat met een bepaalde betaling die is gebeurd in het kader van een domiciliëring, heb je acht wekenom aan je bank te vragen het betaalde bedrag terug te storten.Je bank zal je terugbetalen en achterliggend de gelden terugvorderen via de bank van de leverancier.
  • Let op: een aanvraag tot terugbetaling betekent niet dat je schuld ten aanzien van de leverancier vervalt wanneer je reeds diensten of producten hebt afgenomen.
 • Als je vindt dat de domiciliëring onterecht is gebeurd, dus zonder geldig mandaat, krijg je tot 13 maanden de tijd om een terugbetaling aan te vragen.
 • Je kan aan je bank vragen om bedrijven of organisaties die automatische betalingen met je rekening uitvoeren, te blokkeren.
 • Je kan je bank op de hoogte brengen over het maximumbedrag en/ of de frequentie van automatische betalingen die een bedrijf of organisatie mag uitvoeren.

Wat bij problemen?

 

Bij problemen neem je best rechtstreeks contact op met de klantendienst van de organisatie waarbij je de domiciliëring hebt afgesloten. Krijg je daar geen sluitend antwoord, dan kan je ofwel contact opnemen met de Ombudsman van de betrokken sector ofwel kan je een klacht indienen bij het Meldpunt van de FOD Economie.

 

FAQ

 
Wat is een geldig mandaat? Toon minder info

Elk mandaat moet verplicht de volgende gegevens bevatten:

 • Het woord “SEPA”

 • ‘Europese domiciliëring’ of ‘Europese domiciliëring B2B’

 • de vereiste juridische clausules van het betrokken schema (o.a. de melding van het recht op terugbetaling in het CORE schema en het ontbreken van dat recht in het B2B schema)

 • naam en volledig adres (+ land) van de rekeninghouder (schuldenaar)

 • naam en volledig adres (+land) van de schuldeiser

 • schuldeiseridentificatie

 • IBAN van de schuldenaar ( BIC optioneel vanaf 1 februari 2016)

 • reden van het onderliggend contract en beschrijving

 • type betaling (eenmalig of terugkerend)

 • datum en plaats van ondertekening

 • handtekening van de rekeninghouder (schuldenaar).

De keuze van de lay-out is vrij, maar de inhoud is verplicht; bovendien moeten alle gegevens op de voorzijde vermeld worden.

Wat zijn mijn rechten als ik geen mandaat heb ondertekend of bevestigd? Wat kan ik doen als ik onterecht ben gedebiteerd ? Toon minder info

Als je niet akkoord gaat met een bepaalde betaling die is gebeurd in het kader van een domiciliëring, heb je 8 weken om aan je bank te vragen het betaalde bedrag terug te storten. Je bank zal je terugbetalen en achterliggend de gelden terugvorderen via de bank van de leverancier.

Let op: een aanvraag tot terugbetaling betekent niet dat je schuld ten aanzien van de leverancier vervalt wanneer je reeds diensten of producten hebt afgenomen.

Als je vindt dat de domiciliëring onterecht is gebeurd, dus zonder een mandaat, krijg je tot 13 maanden de tijd om een terugbetaling aan te vragen.

Vervalt mijn schuld als ik mijn domiciliering terugvorder? Toon minder info

Neen, bij een terugvordering van een domiciliering vervalt je schuld ten aanzien van de leverancier niet. Een openstaande schuld zal hoe dan ook steeds vereffend moeten worden.

Kan ik als mijn leverancier failliet gaat mijn voorschotten die ik betaalde via domiciliering terugvorderen ? Toon minder info

Het wetgevend kader voorziet in de bescherming van de consument om de klant te wapenen tegen eventueel misbruik van de schuldeiser.

Daarom heeft hij het recht om tot 8 weken na inning zijn domiciliëring terug te vorderen.

Opgelet: Er blijft hoe dan ook sprake van een openstaande schuld die zal moeten vereffend worden. De bank van de schuldeiser moet de curator op de hoogte stellen van eventuele teruggaven. Om de openstaande schuld te innen, kan een curator de klant hiervoor contacteren, eventueel met bijkomende kosten.

Kan ik als mijn leverancier failliet gaat mijn domiciliering annuleren om de betaling van voorschotten te stoppen ? Toon minder info

Om een domiciliering te annuleren dient de klant contact op te nemen met de schuldeiser. De bank komt hier niet in tussen. Het beheer van de mandaten zit volledig bij de schuldeiser zelf. Bij een faillissement dient de klant hiervoor contact op te nemen met curator die werd aangesteld in het dossier.

Het wetgevend kader laat wel toe dat banken kunnen voorzien in de mogelijkheid tot het blokkeren van een domiciliering. Op deze manier kan de schuldeiser de gelden niet langer automatisch invorderen. Hiervoor neemt de klant best contact op met zijn/haar bank.

Opgelet: Er blijft hoe dan ook sprake van een openstaande schuld die zal moeten vereffend worden. De bank van de schuldeiser moet de curator op de hoogte stellen van eventuele teruggaven. Om de openstaande schuld te innen, kan een curator de klant hiervoor contacteren, eventueel met bijkomende kosten.

 

Regelgeving

Wat zijn je rechten als consument in het kader van domicilieringen?

Lees meer