Vragen en antwoorden: Betalingsuitstel van hypothecair krediet van particulieren in het kader van de energiecrisis

Stay up to date with the latest measures from the financial sector

15 September 2022 - 7 min Reading time

Kan ik ook uitstel van betaling krijgen? Toon minder info

Ben je een particulier en heb je een hypothecair krediet met een onroerende bestemming (bv. voor een woning, appartement, …), dan kan je bij je bank / kredietgever uitstel van betaling van kapitaal van je krediet krijgen. Wel moet je aan een paar voorwaarden voldoen. Die ontdek je in de volgende vraag.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om uitstel van betaling van mijn hypothecair krediet te krijgen? Toon minder info

Je kan enkel betalingsuitstel van kapitaal, dus niet van de interesten, van je hypothecair krediet, aangegaan (aktedatum) vóór 1 oktober 2022, vragen als je aan elk van deze 4 voorwaarden voldoet:

1. Het woonkrediet is aangegaan voor de financiering van je hoofdverblijfplaats in België (op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel).
2. Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zichten spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 10.000 EUR. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend. Dit dient geïnterpreteerd te worden als de som van het vermogen van alle solidaire kredietnemers samen.
3. Er was op datum van 1 maart 2022 geen betalingsachterstand op het krediet waarvoor betalingsuitstel wordt gevraagd.
4. Je hebt een afbetalingsplan lopende of aangevraagd bij jouw energieleverancier.

Hoe lang kan ik uitstel van betaling krijgen? Toon minder info
 • De aanvraag voor betalingsuitstel dient tijdig (d.i. tussen 1 oktober 2022 en 31 maart 2023) te gebeuren en wordt aangevraagd voor een periode van 12 opeenvolgende maanden.

 • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor toekomstige (maand)aflossingen.

 • Het uitstel van betaling gaat ten vroegste in vanaf de vervaldag van oktober 2022.

Zal de bank/kredietgever dossierkosten vragen voor de aanvraag van dit betalingsuitstel? Toon minder info

Neen, de bank/kredietgever rekent je geen dossier- of administratieve kosten aan. Voorwaarde is wel dat je het betalingsuitstel vraagt in het kader van de energiecrisis en dat je aan de voorwaarden voldoet (zie vraag “Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om uitstel van betaling van mijn hypothecair krediet te krijgen?”).

Moet ik interesten betalen als ik betalingsuitstel vraag? Toon minder info

Er is geen betalingsuitstel voor wat de interesten betreft. De interesten blijven periodiek (meestal maandelijks) verschuldigd tijdens de periode van het betalingsuitstel van kapitaal.

Je zal bijgevolg gedurende de 12 maanden waarvoor betalingsuitstel van kapitaal wordt verleend bijkomende interest betalen ten opzichte van het oorspronkelijke afbetalingsplan.

Wordt mijn aanvraag tot betalingsuitstel automatisch goedgekeurd? Toon minder info

Neen. De maatregel is er voor wie door de energiecrisis vreest niet meer in staat te zullen zijn om zijn of haar hypothecair krediet te betalen. De bank / kredietgever zal daarom eerst nagaan of je aan de voorwaarden voldoet (zie vraag “Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om uitstel van betaling van mijn hypothecair krediet te krijgen?”).
De bank/kredietgever is wettelijk verplicht om een kredietwaardigheidsonderzoek uit te voeren. Hij zal daarbij uiteraard rekening houden met betalingsmoeilijkheden, onder meer met betrekking tot de betaling van de energiefacturen.

Kan ik betalingsuitstel vragen om meteen ook andere aanpassingen aan mijn kredietovereenkomst te laten doen? Toon minder info

Neen, dit is niet mogelijk in het kader van dit betalingsuitstel.

Heeft betalingsuitstel gevolgen voor de rest van mijn hypothecair krediet? Toon minder info

Betalingsuitstel heeft tot gevolg dat de looptijd van je hypothecair krediet wordt verlengd met de 12 maanden waarvoor je betalingsuitstel hebt gekregen.

Word ik bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank van België gemeld als wanbetaler als ik betalingsuitstel vraag? Toon minder info
 • Neen, krijg je voormeld betalingsuitstel van kapitaal, dan wordt dat niet als wanbetaling geregistreerd in de CKP. En:
 • De betrokken kredietovereenkomst wordt verlengd met de 12 maanden waarop het betalingsuitstel betrekking heeft. De bank / kredietgever zal, conform de wet, de nieuwe einddatum van je kredietovereenkomst aan de CKP melden.
Moet ik bepaalde documenten voorleggen om betalingsuitstel te krijgen? Toon minder info

De bank/kredietgever zal bepaalde documenten opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten, zoals

 • een bewijs van het afbetalingsplan of de aanvraag ervan bij de energieleverancier.
 • een verklaring op eer dat voldaan is aan de toekenningsvoorwaarden, onder meer dat er betalingsmoeilijkheden ondervonden worden door de oplopende energiefactuur en dat het totaal roerend vermogen minder dan 10.000 EUR bedraagt.
Bij wie en hoe moet ik mijn aanvraag indienen? Toon minder info

Wanneer je betalingsproblemen ondervindt en betalingsuitstel zou willen aanvragen, wordt gevraagd om je bank/kredietgever te contacteren vanaf 19 september 2022 om te bekijken of je aan de voorwaarden voldoet. Dat kan op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank/kredietgever (e-mail, chat, mobiele app,…) afhankelijk van de bank/kredietgever. Raadpleeg de website van je bank/kredietgever.

Een aanvraag indienen kan normaal gezien op verschillende manieren:

 • indienen via de digitale kanalen van je bank/kredietgever
 • indienen per mail of brief met aanhechting van de bewijsstukken
 • indienen bij het kantoor waar je klant bent
Hoe lang moet ik wachten op een antwoord om te weten of ik uitstel van betaling krijg van mijn hypothecair krediet? Toon minder info

Het kan enkele dagen duren voor je antwoord krijgt. Je bank / kredietgever stelt alles in het werk om je zo snel mogelijk verder te helpen. Er dient gemiddeld gerekend te worden met een verwerkingstermijn van 10 kalenderdagen.
Bijvoorbeeld : voor uitstel van betaling van een maandtermijn die verschuldigd is op 01.12.2022, dient de aanvraag uiterlijk 21.11.2022 te worden ingediend.

Wanneer dien ik best mijn aanvraag in? Toon minder info
 • De aanvraag voor betalingsuitstel dient tijdig (d.i. tussen 1 oktober 2022 en 31 maart 2023) te gebeuren en wordt aangevraagd voor een periode van 12 opeenvolgende maanden.
 • Er dient gemiddeld gerekend te worden met een verwerkingstermijn van 10 kalenderdagen. Bijvoorbeeld : voor uitstel van betaling van een maandtermijn die verschuldigd is op 01.12.2022, dient de aanvraag uiterlijk 21.11.2022 te worden ingediend.
 • De uiterste datum voor toekenning van een aanvraag tot uitstel is 31.03.2023 en bijgevolg dient deze aanvraag uiterlijk 21.03.2023 te worden ingediend.
 • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor toekomstige aflossingen.
Welke impact heeft het uitstel op de fiscaliteit van het hypothecaire krediet? Toon minder info

Het betalingsuitstel kan een impact hebben op de fiscaliteit van het krediet. Raadpleeg uw kredietgever.

Wat indien ik niet aan de voorwaarden voldoe om uitstel van betaling van mijn hypothecair krediet te krijgen in dit kader? Toon minder info

Ook als je niet aan de voorwaarden in dit kader voldoet kan je zoals steeds contact opnemen met je bank/kredietgever om tijdelijk uitstel van betaling van kapitaal of aanpassing van je kredietovereenkomst te bekomen. Hierbij kan de bank/kredietgever de gebruikelijke dossier- of administratieve kosten aanrekenen. De bank/kredietgever is vrij om al dan niet in te gaan op het verzoek.