Tweede Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten

Stay up to date with the latest measures from the financial sector

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie van dit land en duurt langer dan verwacht. Dat zet druk op de financiële situatie van heel wat ondernemingen. Tal van ondernemingen lijden omzetverlies of moeten hun onderneming tijdelijk sluiten. Tegelijkertijd blijven bepaalde financiële kosten en verplichtingen echter doorlopen. Voor een onderneming kan het dan ook moeilijk worden om lopende kredieten bij de bank af te lossen.

 

De minister van Financiën Vincent Van Peteghem en Febelfin hebben daarom aangekondigd om ondernemingen nog bijkomend uitstel van betaling van hun ondernemingskrediet toe te kennen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis. Zo kan er betalingsuitstel van het ondernemingskrediet worden aangevraagd voor vervaldagen tot uiterlijk 30 juni 2021. Het toegekende uitstel voor een krediet in het kader van het Eerste en het Tweede Charter kan samen nooit meer bedragen dan 9 maanden overeenkomstig de verlenging op 2 december 2020 van de EBA guidelines on legislative and non-legislative moratoria.

Het Charter is van toepassing op alle ondernemingen/organisaties die voldoen aan de voorwaarden, ongeacht of ze reeds een uitstel of verlenging van uitstel van terugbetaling hebben gekregen op basis van het Eerste Charter. De hogervermelde EBA guidelines leggen evenwel op dat het toegekende uitstel voor een krediet in het kader van het Eerste en het Tweede Charter echter samen nooit meer kan bedragen dan 9 maanden.

In dit Tweede Charter wordt dit engagement concreet ingevuld.

Dit Tweede Charter sluit aan bij het Eerste Charter betalingsuitstel, gepubliceerd als bijlage bij het Koninklijk Besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus (zoals gewijzigd en gepubliceerd als bijlage bij het Koninklijk Besluit van 16 september 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus).

Het Charter somt op:

 • wat betalingsuitstel exact inhoudt;
 • wie in aanmerking komt om betalingsuitstel te kunnen aanvragen;
 • voor welke ondernemingskredieten betalingsuitstel aangevraagd kan worden;
 • voor hoelang betalingsuitstel aangevraagd kan worden en tot wanneer het betalingsuitstel kan lopen.

Betalingsuitstel van ondernemingskrediet: 4 principes op een rij

 

Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij de bank een betalingsuitstel aanvragen van zijn of haar ondernemingskrediet. Wij lijsten hier alle details op over dit betalingsuitstel.

1) Wat?

 

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet in het kader van het Tweede Charter n.a.v. de coronacrisis houdt in dat de onderneming / organisatie tot uiterlijk 30 juni 2021 geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven wel verschuldigd. In totaliteit mag het toegekende uitstel voor een krediet in het kader van het Eerste en het Tweede Charter echter samen nooit meer bedragen dan 9 maanden.


Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel.


Betalingsuitstel werkt niet met terugwerkende kracht. Je kan dus enkel betalingsuitstel krijgen voor nog toekomstige vervaldagen.


Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van een betalingsuitstel.

2) Wie?

 

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

 • De onderneming / organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:
  • de omzet of activiteit is gedaald of zal dalen;
  • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming.
 • De onderneming / organisatie is vast gevestigd in België.
 • De onderneming / organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 september 2020 of de onderneming / organisatie had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 30 september 2020. Uitstellen van betaling (bv. BTW, sociale bijdragen, Eerste Charter) die werden toegekend als COVID-19 steunmaatregel worden niet als achterstallen beschouwd.
 • De onderneming / organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 augustus 2020 (betalingsuitstel i.h.k.v. het Eerste Charter wordt niet beschouwd als een inbreuk op de contractuele kredietverplichtingen) en doorliep geen actieve kredietherstructurering voorafgaand aan 31 augustus 2020.

Openbare overheden kunnen geen betalingsuitstel aanvragen.

3) Welke kredieten?

 

Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende ondernemingskredieten:

 • kredieten met een vast aflossingsplan
 • kaskredieten
 • vaste voorschotten

Een betalingsuitstel kan enkel worden aangevraagd voor kredieten die werden toegekend voor 1 april 2020.

Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. Een onderneming / organisatie kan uiteraard altijd op bilaterale basis met haar leasing- of factoringmaatschappij contact opnemen om na te gaan op welke manier een oplossing kan worden geboden.

4) Wanneer?

 
 • Aanvragen tot betalingsuitstel kunnen enkel worden ingediend voor toekomstige vervaldagen tot eind juni 2021. De betalingsuitstellen lopen uiterlijk tot 30 juni 2021.Een onderneming of organisatie kan in totaal nooit meer dan 9 maanden betalingsuitstel voor een krediet krijgen, ongeacht of dat uitstel werd toegekend i.h.k.v. het Eerste Charter of i.h.k.v. het Tweede Charter.
 • De aanvragen voor betalingsuitstel dienen tijdig te gebeuren enuiterlijk 10 kalenderdagen voor de vervaldag van het krediet en uiterlijk op 31 maart 2021.
 • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige vervaldagen tot eind juni 2021.

In de praktijk: wie denkt aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, wordt gevraagd om zijn of haar bank te contacteren.

Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon. De onderneming / organisatie dient de bank uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vervaldag van het krediet te contacteren.

De bank zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten.